Nowi podatnicy 2018


Kasy fiskalne - zmiany od 2018 roku


Wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu bieżącą kontrolę dokonywanej sprzedaży, co znacznie ograniczy oszustwa podatkowe. Nowe kasy fiskalne oprócz drukowania tradycyjnych paragonów mają posiadać funkcję generowania e-paragonu dla klienta. Wówczas możliwe będzie również elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Najważniejsze zmiany, które obejmują projekt dotyczący kas fiskalnych, odnoszą się do:

  • stopniowego wprowadzania obowiązku wymiany kas na kasy fiskalne online, zaczynając od wybranych branż, które są szczególnie podatne na nadużycia podatkowe, w tym m.in. paliwa, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, gastronomia, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i usługi fitness,
  • połączenia kas fiskalnych online z Centralnym Repozytorium Kas za pomocą systemu teleinformatycznego, który na bieżąco będzie przesyłał dane o transakcjach dokonanych na kasie,
  • wzrostu ulgi na zakup kasy fiskalnej, która tak jak obecnie będzie wynosić 90% wartości netto, jednak z nowym ograniczeniem do kwoty 1000 zł,
  • skrócenia ważności potwierdzeń dla kas z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r., natomiast z kopią papierową do 31.12.2019 r.,
  • wykorzystywania do ewidencjonowania sprzedaży wyłącznie kas, które zostały nabyte we własnym zakresie lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że w dniu fiskalizacji kasy będą objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar,
  • wydłużenia okresu zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat, która następuje w przypadku zakończenia prowadzenia działalności lub naruszenia warunków skorzystania z przyznanej ulgi lub także w przypadku niewykonania przeglądu technicznego kasy w obowiązujących terminach,
  • wystawienia faktur do paragonu, które będzie możliwe w przypadku, gdy na paragonie zarejestrowanym na kasie został ujęty numer identyfikacyjny podatnika na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

Zmiany narzucające stosowanie kas fiskalnych online są na etapie projektu. Obecnie nie ma więc jednoznacznego przepisu stwierdzającego obowiązek wymiany kas tradycyjnych na kasy online. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, umożliwiając naturalną wymianę kas, gdzie w pierwszej kolejności zostanie zablokowana sprzedaż kas dwurolkowych, które nabijały kopię papierową paragonów, a następnie narzucony obowiązek stosowania kas z funkcją elektroniczną. Przewiduje się całkowite wprowadzenie kas online po 2020 roku.